Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym DRUMFESTIVAL.PL wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki oraz przyjmują do wiadomości poniższe informacje. Zakup jest równoznaczny z zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM DRUMFESTIVAL.PL

ORGANIZATOR FESTIWALU I SPRZEDAWCA

 • Organizatorem festiwalu i Sprzedawcą jest Fundacja Groove of Life, z siedzibą w Warszawie 00-717, przy ul. Czerniakowskiej 56/48, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000567282. NIP fundacji: 5213701634, REGON: 362057034.

Statut Fundacji Groove of Life

KONTAKT Z ORGANIZATOREM/SPRZEDAWCĄ

Kontakt z organizatorem odbywać się może na kilka sposobów:

KLIENT

 • Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego drumfestival.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

ZWROTY PRODUKTÓW/USŁUG

 • Przy zakupie produktów/usług obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu nie przyjmujemy zwrotów zakupionych produktów.

ODSPRZEDAŻ PASSÓW FESTIWALOWYCH

 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Po dokonaniu jednej zmiany nie można dokonać więcej zmian dla danego passa.
 • Odsprzedaż passu jest niemożliwa jeżeli pass jest wygarną w konkursie/zabawie u organizatora lub przy wspólpracy z inną jednostką. Nie zmieniamy nazwisk na passach gratisowych.
 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passu możliwa jest do 1 września 2015 r. Po tym terminie nie dokonujemy już zmian.
 • Zmieniając nazwisko przypisane do passa nowy właściciel passa dopłaca różnicę między jego ceną nominalną (obowiązującą w dniu zakupu passa przez pierwotnego nabywcę), a aktualnie obowiązującą ceną w dniu zmiany nazwiska / odsprzedaży passa przelewem na rachunek bankowy organizatora lub w biurze festiwalowym przy odbiorze opaski.

WYMIANA PASSÓW

 • Możliwa jest wymiana typu passa na inny, o ile łączy się to z rozszerzeniem zakupionego pakietu festiwalowego. W tym celu należy zgłosić chęć wymiany passa i dopłacić różnicę w cenie (zgodnie z aktualnym cennikiem na dzień wymiany) przelewem na rachunek bankowy organizatora lub w biurze festiwalowym.
 • Zmniejszenie pakietu festiwalowego/rodzaju passa traktujemy jako zwrot i obowiązuje przy tym 14 dniowa polityka zwrotu.

OPASKI FESTIWALOWE

 • Noszenie opasek festiwalowych podczas trwania całego festiwalu jest obowiązkowe.
 • Klienci są upoważnieni do 1 opaski festiwalowej. Wymieniamy je tylko w przypadku, gdy nastąpi jej zniszczenie z przyczyn niezależnych od użytkownika. W takiej sytuacji należy przynieść zniszczona opaskę do biura festiwalowego i wymienić na nową.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi w trakcie zakładania opaski w biurze festiwalowym, czy nie jest za ciasna albo szeroka, gdyż nie może to być powodem reklamacji opaski.

DOSTAWA TOWARÓW

 • Passy festiwalowe oraz bilety festiwalowe są produktem wirtualnymi uprawniają do uzyskania świadczenia usługi w terminie jaki został wyszczególniony w zamówieniu. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Klienta otrzymuje on potwierdzenie emailowe wykupu usługi. Po okazaniu dowodu potwierdzającego tożsamość Klienta może odebrać usługę w miejscu wyszczególnionym na zamówieniu.
 • Produkty inne niż passy festiwalowe i bilety są sprzedawane w sklepie i dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera lub odbierane osobiście przez Klienta w miejscu wyszczególnionym w zamówieniu.

FORMY PŁATNOŚCI

Po złożeniu zamówienia przez Klienta zapłaty można dokonać:

 • przelewem bankowym (przelew tradycyjny) na konto Sprzedawcy :47 1140 2004 0000 3702 7576 8719, z podanym właściwym tytułem płatności wyszczególnionym przez Sprzedawcę w mailu zawiadamiającym o przyjęciu zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po prawidłowym zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy.
 • przelewem bankowym (płatność online) w systemie płatności elektronicznych PayU. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 • kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznych PayU. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia  Sklepie Internetowym drumfestival.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym drumfestival.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Fundację Groove of Life z siedzibą w Warszawie (00-717) przy ul. Czerniakowskiej 56/58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 567282.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym drumfestival.pl.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie na kontakt@drumfestival.pl.
 • Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

WARUNKI REKLAMACJI

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 • Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
 • W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedacy (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 • W przypadku, gdy produkt odebrany został w miejscu wyszczególnionym w zamówieniu, reklamacje należy składać właśnie w tym miejscu lub w miejscu ustalonym ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
 • Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Klient zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, ażeby spory powstałe między nim a Sprzedawcą załatwione były w trybie ugodowym. Niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 (Dz. U. Nr 43,poz. 296, ze zm.)
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.