Regulamin imprezy

REGULAMIN WARSAW DRUM FESTIVAL 2015

Miejsce imprezy: Klub Palladium, ul. Złota 7/9
Termin: 4-6 września 2015 r.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób  i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

1. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

  • osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,
  • osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).

2. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:

  • zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób
  • pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

3. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:

  • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  • nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

9. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.drumfestival.pl .

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 złotych oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.